Pomoc materialna dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

12 września 2016

Pomoc materialna dla uczniów

 

Rodzice uczniów klas VI :


1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
(dla uczniów klas I-VI) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
w r.szk. 2016/2017 mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 5 września br.