Regulamin świetlicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 66 jest czynna od poniedziałku do piątku
(wg kalendarza roku szkolnego ) w godz. od 6.30 do 17.00.

Dzieci są przyjmowane do świetlicy po wypełnieniu przez rodziców (lub opiekunów) karty zgłoszeniowej i dostarczeniu karty wychowawcy świetlicy w ciągu 5 dni roboczych. Brak karty zgłoszeniowej dziecka jest równoznaczny z rezygnacją z zapisu dziecka do świetlicy.

Opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do świetlicy sprawują wychowawcy świetlicy.

Odbierając dziecko ze świetlicy rodzic (lub opiekun) zobowiązany jest osobiście powiadomić
o tym wychowawcę oraz odnotować to na karcie wypisu dziecka ze świetlicy, wpisując godzinę odbioru i składając swój podpis.

Dziecko może być odebrane tylko osobiście, przez osoby wpisane na kartę zgłoszeniową.

W razie konieczności dziecko może odebrać osoba nie wpisana na kartę zgłoszeniową, ale rodzic zobowiązany jest pisemnie tę osobę upoważnić i upoważnienie dostarczyć wychowawcom świetlicy.

Nie ma możliwości, aby rodzic (lub opiekun) telefonicznie poinformował wychowawców świetlicy o samodzielnym wyjściu dziecka ze szkoły.

Zabronione jest, aby rodzic (lub opiekun) kontaktując się wyłącznie z dzieckiem zwolnił dziecko ze świetlicy do domu.

Rodzice dzieci, które będą stale wychodziły samodzielnie ze świetlicy do domu, zobowiązani są do wypisania zgody na kartę zgłoszeniową, z uwzględnieniem godziny, o której dziecko będzie wychodziło ze świetlicy. Natomiast w przypadku sporadycznych, samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy rodzice (lub opiekunowie) wypisują zgodę na kartce, którą dziecko dostarcza wychowawcy świetlicy.

W danym dniu rodzic (lub opiekun) przychodzi po dziecko tylko jeden raz. Nie ma możliwości, aby dziecko powtórnie przyprowadzić do świetlicy.

Przy odbiorze dziecka rodzic lub opiekun zobowiązany jest zejść z dzieckiem do szatni lub szafek.

Świetlica jest czynna do godziny 17.00. W sytuacji, gdy rodzic (lub opiekun) może się spóźnić, jest zobowiązany poinformować o tym wychowawców świetlicy najpóźniej do godziny 16.45. dzwoniąc na telefon szkoły 32/ 254 16 51. W przypadku nie powiadomienia, po godzinie 17.00 wychowawca postępuje według procedur tzn. przekazuje dziecko pod opiekę Policji.

Dzieci korzystające ze świetlicy muszą mieć obuwie zmienne (to samo, które mają na lekcję wychowania fizycznego).

Opłaty za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły za cały miesiąc z góry,

do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej (3 zł.) i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły

PKO BP 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669

Szkoła Podstawowa nr 66 ul. B. Krzywoustego 7 40-870 Katowice

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, wpłata za obiady za miesiąc ………....

 

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć w wersji papierowej do kierownika świetlicy szkolnej lub intendentki, bądź w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: kuchnia@sp66katowice.pl

Zwroty za niewykorzystane posiłki uczniom i pracownikom szkoły, których ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni, dokonywane będą w formie odpisu przy płatności za następny miesiąc, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 8.00 pod numerem telefonu 32 254 16 51, osobiście w pokoju intendentki lub pisząc maila kuchnia@sp66katowice.pl

UWAGA! MOŻNA DOKONYWAĆ ODLICZEŃ TYLKO TYCH OBIADÓW, KTÓRYCH NIEBECNOŚĆ DZIECKA BYŁA WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA U INTENDENTKI SZKOLNEJ.

Kwotę należną za niewykorzystane obiady oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku (cena obiadu 3zł)
i liczby nieobecności dni ucznia.

Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.