Regulamin działalności Rzecznika Praw Dziecka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin działalności Rzecznika Praw Dziecka i Ambasadora Ucznia
w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

I. Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526)
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn.zm.)

II. Rzecznik Praw Dziecka i Ambasador Ucznia:

 • To nauczyciele wybrani przez społeczność uczniowską
 • To osoby, do których możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc (osobiście, przez dziennik elektroniczny Vulcan lub przez e-mail)
 • Udostępnią Ci regulaminy szkolne, pomogą je zinterpretować
 • Są mediatorami w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
 • Zachowują dyskrecję
 • Czuwają nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, wynikających bezpośrednio z regulaminów wewnątrzszkolnych, Statutu Szkoły i Konwencji o prawach dziecka.

III. Zadania  Rzecznika Praw Dziecka i Ambasadora Ucznia w szkole:

 • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności
 • Mediacja między stronami konfliktu
 • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną
 • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych)
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole
 • Zwiększanie świadomości prawnej młodzieży
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów
 • Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym
 • Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną
 • Składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu

IV. Uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka i Ambasadora Ucznia:

 • Rzecznik Praw Dziecka i Ambasador Ucznia nie zastępują wychowawcy klasy
 • Mają prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
 • Podejmują działania na wniosek stron uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły
 • Zasięgają rady pedagoga szkolnego
 • Sporządzają raporty dotyczące wykrytych naruszeń w szkole
 • Inicjują działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw i obowiązków dziecka i ucznia

V. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
 • Skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu
 • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor
 • Rzecznik i Ambasador Praw Ucznia mają prawo do odstąpienia od interwencji

VI. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 • Podjęcie mediacji ze stronami
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego 
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu
 • Rzecznik i Ambasador Praw Ucznia mają prawo do odstąpienia od interwencji

 

Rzecznik Praw Dziecka- Ewa Górska (ewa.gorska@sp66katowice.pl)